Contact Us: +359 888 740 007     Email: documentexpress@abv.bg;     sofiabusinessconsult.dm@gmail.com

За нас всеки един Клиент е уникален и ние, от Документ Експрес, подхождаме индивидуално към всеки. Нашият дългогодишен опит ще Ви помогне в получаване на удостоверение А1.

Не се колебайте да се свържете с нас на имейл documentexpress@abv.bg или на тел. 0885 966 699.

Какво представлява Удостоверение А1? 
Ако сте се осигурявали в България преди да бъдете командировани на работа в една или няколко различни държави членки на ЕС едновременно, Удостоверение А1 ще Ви помогне да избегнете двойното данъчно облагане. Ще продължавате да се осигурявате в България ( за което ще плащате по-малко пари за осигуровки ), а данъка ще заплащате в Чуждата държава членка на ЕС, в която сте командировани на работа. В края на данъчната година при подаване на годишна си данъчна декларация, ще имате възможност да получите възстановяване на процент от внесения от Вас данък.

Български гражданин, който е командирован от работодател на работа в чужбина, остава осигурен на територията на Р. България, тоест подчинен на българското осигурително законодателство.
Получаването на удостоверение А1 има своите изисквания, на които трябва да отговарят както работника, така и работодателя, който го изпраща на работа в Чужбина.

Основните изисквания са следните:

първото и най-важно условие за да имате основание за получаване на удостоверение А1 е българската фирма да е сключила Договор с Чужда фирма от ЕС за извършване на някакъв вид услуга на територията на чуждата държава за определен срок и на конкретен адрес.
да е налице пряка връзка между работника и работодателя. Това ще рече между тях да има сключен Трудов договор.
Българският работодател да осъществява обичайно дейността си на територията на Р. България – където е седалището и адресът му на управление. За целта българската фирмата не трябва да е новосъздадена, а е задължително условие да има дейност не по-малка от 4 месеца. Необходимо е да се представи копие на поне един сключен Договор с друга българска фирма за извършването на услуга или някакъв вид дейност в България, както и копие на фактури за извършена дейност на територията на Р. България. Целта е да се докаже, че българската фирма е актуална и развива дейност в България. Минималното изискване за реализиран оборот на територията на Р. България е 25% от общия реализиран оборот. Тоест ако българска фирма изпраща на работа в Чужбина своите работници, тя трябва да има не по-малко от 25% реализиран оборот в България и не повече от 75% реализиран оборот в Чужбина от датата на регистрацията ако е създадена в рамките от 4 месеца до 1 година назад във времето. При положение, че фирмата е с история на дейност една и повече години, това процентно съотношение важи за целият едногодишен период от датата на командироване в Чужбина на работниците до една година назад във времето.
броят на работниците (без административния персонал), който остава да работи в България, не трябва да е по-малък също от 25% от общия персонал на фирмата. Това означава, че ако фирмата има 100 работника, 25 работника минимум трябва да работят в България, а станалите 75 работника могат да бъдат командировани в Чужбина.
продължителността на удостоверението А1 не може да надхвърля 24 месеца, след което работника трябва да се върне на работа в България за минимум 2 месеца и отново може да бъде командирован на работа в Чужбина за срок от 24 месеца;

При покриване на изброените по-горе основни критерии и условия, всеки работодател който има нужда да получи удостоверения А1 за своите командировани в Чужбина работници може да се свърже с нас за до уточним персоналния му случай.

Удостоверение А1 не е документ даващ разрешение за работа в държава членка на Европейския съюз. В държава членка на ЕС може да работите и без Удостоверение А1, но ползите от него са, че спестява на българския работодател пари, които (ако го няма), е длъжен да заплати за осигуровки в Чужбина на командированите си работници сериозна сума, вместо много по-малък размер в България. Друга особеност е, че вече все по-често Чуждият работодател при който отиват да работят командированите от България български работници не допуска до обекта/работното място българските работници, ако не представят актуално удостоверение А1 или подадено Искане за издаването му.

Удостоверение А1 може да бъде издадено и на самоосигуряващо се лице или на управител/ собственик на фирма.

Удостоверение А1 се издава и за международни шофьори, които преминават териториалните граници на две или повече държави.
Обедете се на телефон:
+359888740007
E-mail
documentexpress@abv.bg; sofiabusinessconsult.dm@gmail.com